گذشته دور - به تقویم نگاه میکردیم و میگفتیم رمضان نزدیک است
گذشته نزدیک - به تقویم نگاه کردیم و گفتیم ماه رمضان رسید
اکنون می گوئیم ماه  رمضان در حال تمام شدن است
و فردا روزی است که با رمضان خداحافظی میکنیم

خدایا چقدر زود خورشید مهمانی ویژه ات رو به غروب گذاشت و چه زود سفره برکت و رحمت گسترده ات را به پایان رسید .
خدایا امثال من که باید در بحبوحه چیزی قرار گیرد تا بداند فرصت او چه میزان است این ماه خیلی زود تمام میشود
خدایا تازه داشتیم با نعمتهایی که در این ماه فراهم آورده بودی انس میگرفتیم که به ناگاه باید به این سئوال پاسخ دهیم که عیدفطر چند شنبه است ؟