خانه داروسازان ایران

یادداشت های دارویی و تغذیه ای

آشنایی با ضوابط بیمه 51 قسمت اول

 

 

جدول تفاوت قیمت های مورد تایید بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی ( برخی اقلام دارویی )

( تاریخ درج ۲۰/۹/۸۸ )

لینک پست قبلی:

 ( آشنایی با ضوابط بیمه 5۰ قسمت اول )

 ( آشنایی با ضوابط بیمه 5۰ قسمت دوم )

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی + نیروهای مسلح

آ اس آ 325   EC

قرص

170

220

 

آ اس آ 325   کدئین

قرص

220

154

 

آتروپین

آمپول

2000

2500

 

آ ث آ ( آکسار)

قرص

120

120

170

آزیترومایسین  250

کپسول

300

300

270

آزیترومایسین  500

قرص

غیر بیمه

4500

 

آکاربوز    5

قرص

غیر بیمه

1250

آکاربوز  10

قرص

2250

آلندرونیت  70

قرص

1000

1000

2000

آلومینیوم ام جی

سوسپانسیون

7400

8000

 

آلومینیوم   هیدروکساید

قرص

120

170

 

آملوپرس 5

قرص

غیر بیمه

500

آملودپین 2.5

قرص

غیر بیمه

125

آموکسی سیلین  200

سوسپانسیون

5900

7200

 

آموکسی سیلین  250

قرص

250

530

 

آموکسی سیلین  500

قرص

500

900

 

آنتی هیستامین دکونژستانت روتارد

قرص

غیر بیمه

؟

700

اپی نفرین ( آدرنالین ) 1مگ/مل

آمپول

2800

2800

3600

اتامبوتول  400

قرص

460

510

 

ادالت کولد

قرص

135

155

 

ارگوتامین  کمپاند

قرص

300

300

400

اسپکتینومایسین

آمپول

61000

61000

 

اسپیرنولاکتون  100

قرص

1200

1350

 

استامینوفن  325

قرص

90

120

 

استامینوفن  500

قرص

130

150

 

استامینوفن  500 (بیولنول)

قرص

130

130

300

استامینوفن ( تایلنول )

قطره

3900

3900

4800

استامینوفن 

شربت

4500

5500

 

استامینوفن کافئین 500/65 مگ

قرص

غیر بیمه

300

استیل سیستئین  ( ایرانی ) 600مگ

قرص

غیر بیمه

2000

اسیکلوویر  400

قرص

2662

2660

 

اکسی متازون

اسپری

غیر بیمه

55000

اکسی متولون

قرص

1900

2000

 

امگا  3   اطفال  کپسول  بسته

 

غیر بیمه

7000

الانزاپین  2.5

قرص

غیر بیمه

200

الانزاپین  5

قرص

340

انالاپریل 2.5

قرص

غیر بیمه

130

انالاپریل 10

قرص

180

انسولین لانتوس

ویال

785000

انسولین لانتوس کارتریج

ویال

235000

اورسو دزوکسی کولیک اسید 250

کپسول

2250

2450

 

اورسو دزوکسی کولیک اسید 250

قرص

7494

2250

 

اورسو دزوکسی کولیک اسید 300

کپسول

3400

3400

 

اورسو دزوکسی کولیک اسید 300

قرص

غیر بیمه

؟

 

ایبو پروفن

سوسپا

7400

6500

 

ایپراتروپیوم  بروماید

اسپری

25500

30000

 

ایپکاک

شربت

122400

126300

 

ایمی پرامین 50

قرص

120

150

 

باریوم سولفات

ساشه

10000

18000

 

بتامتازون  100 گ

پماد

غیر بیمه

17000

 

بتانکول

قرص

1125

1240

160

بریموندین 2%

قطره

غیر بیمه

25000

بریموندین 2%  ( آزوپت )

قطره

غیر بیمه

133000

برینزولامید ( آزوپت )

قطره

107500

133000

 

بکلومتازون دهانی

اسپری

24500

30000

 

بنزویل پروکساید   5%

ژل

1540

44900

 

بنزویل پروکساید   5%

لوسیون

غیر بیمه

 

بوپرپیون  150

قرص

غیر بیمه

1000

بوسپیرون 5

قرص

250

180

 

بوسپیرون  10

قرص

غیربیمه

300

 

بیزاکودیل 5

قرص

80

100

 

بیزاکودیل 400

قرص

غیر بیمه

1400

پانتوپرازول ( پانتوبیازول ) 20

کپسول

غیر بیمه

1400

پانتوپرازول ( پانتوبیازول ) 40

کپسول

2400

پانکراتین

قرص

240

240

305

پانکراتین  700

کپسول

6600

غیر بیمه

 

پانکراتین   25000

قرص

غیر بیمه

6600

 

پانکراتین  36000

قرص

9200

 

پریمیدون

قرص

600

960

 

پرمترین

شامپو

10000

12000

 

پزودوافدرین

شربت

6000

4700

 

پنی سیلامین  250

قرص

4343

2000

 

پنی سیلامین  250

کپسول

5400

2000

 

پنی سلین و ( پن )  500

قرص

440

440

500

پویدون آیودین 10%  

دوش واژنال

33000

24000

 

پی پرازین

شربت

4500

3300

 

پیری متامین

قرص

2100

2100

140

پیلوکارپین   4%

قطره

23000

23000

33000

تاموکسیفن  20

قرص

500

750

 

تتابولین ( تتاگام پی )

آمپول

147000

147000

175000

تتراکایین

قطره

3750

4000

3500

تتراکوزاکترین ( سیناکتن دپوت)

آمپول

19000

19000

30000

ترازدون (ترازولکس)

قرص

290

290

500

ترازوسین 2

قرص

غیر بیمه

500

ترامادول  50

آمپول

2000

2500

 

ترانکسامیک اسید  50

کپسول

600

700

 

ترانیل سیپرومین

قرص

8600

8800

 

تربوتالین

قرص

110

170

 

تروپیکامید  1%

قطره

10000

12000

 

تریامسینولون ( ادکورتیل )

اورابیس

32500

32500

51000

تریامسینولون ( تریام هگزال )

آمپول

6000

4000

35000

تریمه پرامین 25

قرص

220

250

 

تی اتیل پرازین

آمپول

1250

14000

3500

تیمولول (تیموبیول)

قطره

5000

5000

8000

تئوفلین 100

قرص

120

؟

 

تئوفلین اس آر  100

قرص

غیر بیمه

120

 

تئوفلین اس آر  200

کپسول

110

400

 

دایجستیو

قرص

230

230

450

دایمتیکون

قرص

1500

100

 

دایمتیکون

قطره

7500

7500

9500

دسموپرسین ( مینرین )

اسپری

134000

119500

 

دسموپرسین ( مینرین )

قطره

134000

107400

 

دمپریدون ( ایرانی ) 5

قرص

غیر بیمه

350

دمپریدون ( ایرانی )  10

قرص

غیر بیمه

 

دورزولامید + تیمولول

قطره

غیر بیمه

50000

دیازپام  60 م ل

شربت

6000

8000

 

دیازپام  120 م ل

شربت

6000

12000

 

دیازپام  50

شیاف

غیر بیمه

1000

دیجستیو ( اونانزیم )

قرص

230

230

450

دیسوپرامید 100مگ

کپسول

4300

5562

 

دیکلوفناک

قطره

6000

4000

 

دیکلوفناک (بیوفناک )

قطره

6000

4000

9000

دیکلوفناک 25 (دیکلورامین)

قرص

90

90

130

دیکلوفناک 50

قرص

100

115

 

دی کولد

قرص

غیر بیمه

160

دیگوکسین

آمپول

8581

8200

32000

دیگوکسین

شربت

108500

90000

 

دیگوکسین

قرص

400

300

500

دیگوکسین ( گدئون ریختر)

قرص

400

300

300

دیگوکسین  (ایرانی)

قرص

400

300

240

دی هیدرو ارگوتامین

آمپول

1350

2100

 

دی هیدرو ارگوتوکسین

قرص

؟

100

200

رانی تدین  300

قرص

غیر بیمه

310

ریباورین 100

قرص

2180

500

 

ریباورین 200

کپسول

2300

1500

 

ریفامپین  150

کپسول

400

480

 

رینگر لاکتات 1000

سرم

؟

10000

 

زفیرلوکاست   20

قرص

غیر بیمه

3300

زینک سولفات

کپسول

110

150

 

سالبوتامول

آمپول

2900

2300

 

سالمترول  25 

اسپری

50000

40000

 

سدیم کلراید 5% 50 مل

ویال

8500

7000

 

سرتاید  50

اسپری

250000

265000

 

سرتاید  125

اسپری

364000

364000

 

سرتاید  250

اسپری

500000

500000

 

ست سرم

 

2050

2000

 

سدیم کلراید  چشمی

قطره

3200

3200

3500

سرترالین 50 ( سرترابایول )

قرص

غیر بیمه

700

سرترالین 100 ( سرترابایول )

قرص

1200

سفتری اکسون 2 گرم

ویال

غیر بیمه

17000

سفکسیم   50 مل

سوسپانسیون

17000

16000

 

سفکسیم 200

کپسول

؟

2800

 

سفکسیم 400

کپسول

؟

5000

 

سیپروهپتادین

قرص

85

100

 

سوتالول  40

قرص

963

300

 

سوتالول  80

قرص

950

500

 

سیلورسولفادیازین 500 گ

کرم

72000

72000

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ساعت 0:1  توسط دکتر محسن قنبری  | 

 
ساعت اضافه کاری ساعت 90 اداره کار | درباره ایفون چینی | دیکشنری برای k970 | پروتال نتایج ازموناستخدامی اموزش و پرورش |